Royal Never Give Up Royal Never Give Up   EHOME EHOME
23 23
Kills
25 25
68546 68546
Net Worth
89045 89045
48 Assist 82

Player statistics

Nome (Royal Never Give Up) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Guo Hongcheng 23 6/3/10 361 2 18188
Yang Shenyi Chalice 22 3/5/14 211 7 15250
Song Chun 23 10/4/5 313 13 19025
Yap Jian Wei 16 0/6/11 129 2 7927
Pan Yi 19 4/7/8 62 7 8156
Nome (EHOME) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Wei Lun Chong 18 3/9/14 83 1 10730
Wang Wenjun 24 8/1/10 492 18 32130
Sun Runfa 23 2/3/21 161 13 16421
Gao Zhenxiong 25 8/3/15 276 12 21031
Xie Junhao 20 4/7/22 46 0 8733
Royal Never Give Up Royal Never Give Up   EHOME EHOME
32 32
Kills
11 11
73898 73898
Net Worth
50428 50428
94 Assist 27

Player statistics

Nome (Royal Never Give Up) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Guo Hongcheng 24 9/2/21 256 3 19523
Yang Shenyi Chalice 22 2/2/26 243 13 15127
Song Chun 26 10/1/12 398 11 21562
Yap Jian Wei 18 8/2/15 35 1 7387
Pan Yi 20 3/4/20 69 0 10299
Nome (EHOME) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Wei Lun Chong 15 3/10/7 23 0 5501
Wang Wenjun 22 3/1/3 286 2 17052
Sun Runfa 19 2/7/5 163 9 10598
Gao Zhenxiong 18 3/9/6 304 11 13638
Xie Junhao 14 0/5/6 31 2 3639
Royal Never Give Up Royal Never Give Up   EHOME EHOME
39 39
Kills
18 18
84640 84640
Net Worth
62340 62340
95 Assist 44

Player statistics

Nome (Royal Never Give Up) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Guo Hongcheng 25 13/2/17 301 10 22452
Yang Shenyi Chalice 22 9/4/21 153 4 20642
Song Chun 26 12/1/15 319 12 23922
Yap Jian Wei 19 2/7/20 51 1 6400
Pan Yi 24 3/4/22 101 0 11224
Nome (EHOME) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Wei Lun Chong 19 2/9/11 85 5 7226
Wang Wenjun 24 4/5/8 381 10 19594
Sun Runfa 20 4/6/7 163 10 12029
Gao Zhenxiong 23 7/6/5 334 15 18873
Xie Junhao 16 1/13/13 24 1 4618

Events

  • Map 1 Winner - Royal Never Give Up
  • Map 2 Winner - EHOME
  • Map 3 Winner - EHOME

Extra

  • Best of Sets: 3