Vladyslav Mishchenko

Setka Cup 03/31 10:40 - Anatolii Nazarov v Vladyslav Mishchenko 3-1
Setka Cup 03/31 09:10 - Igor Trydukh v Vladyslav Mishchenko 1-3
Setka Cup 03/31 07:10 - Vladyslav Mishchenko v Ivan Efimenko 3-1
Setka Cup 03/31 06:40 - Vladyslav Mishchenko v Igor Trydukh 1-3
Setka Cup 03/31 05:40 - Vladyslav Mishchenko v Anatolii Nazarov 2-3
Setka Cup 03/30 17:40 - Igor Trydukh v Vladyslav Mishchenko 2-3
Setka Cup 03/30 17:10 - Anatolii Nazarov v Vladyslav Mishchenko 3-2
Setka Cup 03/30 15:40 - Ivan Efimenko v Vladyslav Mishchenko 2-3
Setka Cup 03/30 14:40 - Vladyslav Mishchenko v Ivan Efimenko 1-3
Setka Cup 03/30 13:40 - Vladyslav Mishchenko v Anatolii Nazarov 0-3
Setka Cup 03/30 12:40 - Vladyslav Mishchenko v Igor Trydukh 2-3
Setka Cup 03/27 11:00 - Vladyslav Mishchenko v Igor Trydukh 3-2
Setka Cup 03/27 10:00 - Vladyslav Mishchenko v Oleg Varlamov 3-1
Setka Cup 03/27 08:30 - Vladyslav Mishchenko v Ivan Efimenko 3-0
Setka Cup 03/27 07:30 - Oleg Varlamov v Vladyslav Mishchenko 3-1
Setka Cup 03/27 06:00 - Igor Trydukh v Vladyslav Mishchenko 3-2
Setka Cup 03/26 19:40 - Vladyslav Mishchenko v Igor Trydukh 3-0
Setka Cup 03/26 18:30 - Vladyslav Mishchenko v Ivan Efimenko 3-0
Setka Cup 03/26 17:30 - Vadym Koriahin v Vladyslav Mishchenko 3-2
Setka Cup 03/26 16:30 - Yaroslav Kerusenko v Vladyslav Mishchenko 3-2
Setka Cup 03/26 15:00 - Igor Trydukh v Vladyslav Mishchenko 3-2
Setka Cup 03/24 13:15 - Ivan Efimenko v Vladyslav Mishchenko 2-3
Setka Cup 03/24 11:45 - Vladyslav Mishchenko v Oleksandr Kolbasenko 2-3
Setka Cup 03/24 09:45 - Yaroslav Kerusenko v Vladyslav Mishchenko 3-1
Setka Cup 03/24 07:45 - Igor Trydukh v Vladyslav Mishchenko 1-3
Setka Cup 03/24 06:45 - Anatolii Nazarov v Vladyslav Mishchenko 1-3
Setka Cup 03/23 20:45 - Ivan Efimenko v Vladyslav Mishchenko 1-3
Setka Cup 03/23 19:15 - Vladyslav Mishchenko v Igor Trydukh 2-3
Setka Cup 03/23 17:15 - Anatolii Nazarov v Vladyslav Mishchenko 1-3
Setka Cup 03/23 15:15 - Oleg Varlamov v Vladyslav Mishchenko 1-3